6 KASIM 2014
1. KAZANIM ÖLÇME SINAVI
 KAZANIM LİSTESİ
  2.SINIF  
TÜRKÇE
Dinlediklerinde ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin, ve kim sorularına (5N 1K) cevap arar. 3
Metin içi anlam kurar.  1
Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur.  4
Duyduğu seslerle harfleri eşleştirir. 3
Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.  1
Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır. 1
Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.  1
Yazılarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 1
HAYAT BİLGİSİ
Okulla ilgili, günlük işlerini öncelik sırasına koyarak belirlenen zaman içinde yapar. 1
Türk Bayrağı’na ve İstiklâl Marşı’na neden saygı gösterilmesi gerektiğini açıklar 1
Neden dengeli ve düzenli beslenmesi gerektiğini araştırır ve anlatır. 2
Arkadaşları ile farklılıklarının doğal olduğunu kabul eder. 2
Duygularının kendisini ve arkadaşlarını nasıl etkilediğini fark eder. 1
Okula geliş ve gidişlerinde insanların trafikteki davranışlarını gözlemleyerek kendisinin ve başkalarının trafikte doğru ve yanlış davranışlarını ayırt eder. 2
Ders araç ve gereçlerini günlük ders programına göre hazırlar ve bunları uygun biçimde kullanır. 1
Gerektiğinde büyüklerinden yardım alarak kişisel bakımını yapar. 1
Millî bayramları kutlamak amacıyla hazırlık yapar ve kutlama için fikirler üretir. 1
Sınıfının ve sırasının yerini şekil çizerek gösterir. 1
Okul  kurallarının neden konduğunu araştırır ve açıklar.
1
Görev aldığı kulüp veya grup çalışmalarının kişisel gelişime katkısını açıklar. 1
MATEMATİK
Deste ve düzineyi örneklerle açıklar. 2
Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu, onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen sayıyı yazar ve okur. 2
100’den küçük  doğal sayıların basamaklarını adlandırır, basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 2
100’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi belirtir. 2
100’den  küçük en çok dört doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. 1
Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak kullanır. 1
Toplamları 100’e kadar olan doğal  sayıların eldesiz toplama işlemini yapar. 3
İki doğal sayının toplandığı işlemde verilmeyen toplananı belirler. 1
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
DİĞER YAYINLAR 
Deste ve düzineyi örneklerle açıklar. 2
Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu, onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen sayıyı yazar ve okur. 2
100’den küçük  doğal sayıların basamaklarını adlandırır, basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 2
Toplamları 100’e kadar olan doğal  sayıların eldesiz toplama işlemini yapar. 4
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
Küp ve prizma modellerinde yüzleri, köşeleri ve ayrıtları gösterir. 2
Küp, dikdörtgen, kare ve üçgen prizması modellerinin yüzleri ile silindir ve koni  modellerinin düz yüzlerinin isimlerini belirtir. 1
Karenin, dikdörtgenin, üçgenin köşe ve kenarlarını gösterir. 1
   
   
  3.SINIF  
TÜRKÇE
Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır. 1
Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.   1
Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar 1
Metin içi anlam kurar.  1
Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur.  2
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1
Ekleri kullanarak kelimeler türetir. 1
Anlama tekniklerini kullanır. 1
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.  2
Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır. 2
Yazılarında imlâ kurallarını uygular.  1
Metin ve görsel ilişkisini sorgular.  1
   
MATEMATİK
Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1
Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 1
1000’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırır ve aralarındaki ilişkiyi sembol kullanarak belirtir. 2
1000’den küçük en çok beş   doğal sayıyı, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralar. 1
100 içinde altışar, yedişer,  sekizer ve dokuzar ileriye doğru sayar. 1
Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletir. 1
Tek ve çift doğal sayıları belirtir. 1
Düzlemi ve düzlemsel şekilleri  modelleri ile tasvir eder. 1
Küp, kare prizma, dikdörtgenler prizması, üçgen prizma, silindir, koni ve küre modellerinin yüzeylerini belirtir. 2
Prizma, koni ve silindir modellerinin yüzeylerini düzleme açar ve bu modellerin her yüzünün birer düzlemsel şekil olduğunu gösterir. 1
Noktayı sembolle gösterir ve isimlendirir. 1
Düzlemsel şekillerde, doğruya göre  simetriyi belirler ve simetrik şekiller oluşturur. 2
   
DİĞER YAYINLAR
Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2
Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 5
En çok üç  basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa  yuvarlar. 1
100 içinde altışar, yedişer,  sekizer ve dokuzar ileriye doğru sayar. 1
Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletir. 2
Tek ve çift doğal sayıları belirtir. 2
20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar. 1
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
HAYAT BİLGİSİ
Okula niçin hazırlıklı gelmesi gerektiğini açıklar 1
Evdeki kaynakları bilinçli olarak tüketir. 2
Okulunun  ve  sınıfının krokisini çizer 1
 Oyun sonucunda kazanmanın ve kaybet-menin doğal olduğunu kabul eder 1
Okulda kurallara uyulmadığında ortaya çıkabilecek sorunlarla ilgili çözüm yolları üretir ve en uygun çözüm yolunu uygular 1
Öğrenciler arasındaki benzerlik ve farklılıkların doğal olduğunu kabul eder 1
Milli bayramları kutlama nedenlerini açıklar  ve bayramları daha etkili kutlamak amacıyla ürettiği fikirleri uygular 1
Öğretmenleri ve arkadaşları ile etkileşimde bulunurken ve iletişim kurarken uygun davranışlar gösterir 1
Demokratik uygulamaların üstünlüklerini okul yaşantısındaki örneklerden hareketle tartışır 1
FEN BİLGİSİ
Duyu organlarını tanır 2
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar 4
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri kavrar 1
Hareket eden varlıkları gözlemler ve hareket özelliklerini ifade eder 3
İNGİLİZCE
students can say numbers from 11 to 20. 2
Students can Make Simple Requests 1
Students can make simple inquiries 3
Students can Describe Characters and People 2
students can understand the unknown words 2
 
  4.SINIF  
TÜRKÇE
Okuduklarının konusunu belirler.  1
Okuduklarında gerçek olanla hayal ürünü olanıayırt eder. 1
Okuduğu şiirin ana duygusunu belirler. 1
Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. 5
Anlama tekniklerini kullanır. 1
Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. 2
Yazılarında imlâ kurallarını uygular. 1
Yazısını anlam ve biçim açısından değerlendirir.  1
Formları yönergelerine uygun doldurur.  1
Yazılarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) ögelerini vurgular. 1
   
MATEMATİK (DİĞER )
Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 2
Bir örüntüyü sayılarla ilişkilendirir ve eksik olan bölümü tamamlar. 2
Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek açıları; dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 2
Açıların ölçülerini tahmin eder ve tahminini açıyı ölçerek kontrol eder. 1
Kare ve dikdörtgenin, kenar ve açı özelliklerini belirler. 2
Üçgenleri açı ölçülerine göre sınıflandırır. 1
Üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamını belirler. 1
Düzlemsel şekillerdeki simetri doğrularını belirler ve çizer. 1
Uygun karesel, dikdörtgensel ve üçgensel bölgeleri  kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar. 2
MATEMATİK
Açının kenarlarını ve köşesini belirtir. 2
Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek açıları; dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 4
Açıların ölçülerini tahmin eder ve tahminini açıyı ölçerek kontrol eder. 1
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1
Üçgenleri açı ölçülerine göre sınıflandırır. 1
Üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamını belirler. 5
Düzlemsel şekillerdeki simetri doğrularını belirler ve çizer. 1
FEN VE TEKNOLOJİ
Vücudumuzda sert bir yapıya sahip kemiklerden oluşan bir iskelet olduğunu belirtir.  1
İskeletin temel kısımlarını model ve/veya şema üzerinde gösterir 1
Vücudumuzdaki kemikleri  şekillerine göre gruplandırır ve bunlara örnekler verir. 1
Kasların lifli yapısı sayesinde kasılıp gevşediğini ve kemikleri hareket ettirdiğini açıklar.  1
İskelet ve kas sağlığını olumlu ve olumsuz etkileyecek davranışlara örnekler verir. 1
Soluk alıp-vermede görevli yapı ve organları belirtir. 1
Soluk alıp-verme sırasında havanın izlediği yolu model üzerinde gösterir. 1
Kanın vücutta dolaşımını sağlayan yapı ve organları belirtir. 1
Kalp tarafından pompalanan kanın vücutta damarlar içinde dolaştığını ifade eder.  1
Kendisinin ve bir başkasının nabzını sayar.  1
Gözlemleri sonucunda egzersizin nabza etkisini fark eder  1
Maddeleri beş duyu organı ile fark edilen özelliklerine göre sınıflandırır 1
Madde, cisim, malzeme, eşya, alet vb. kavramları cümle içinde doğru olarak kullanır. 2
Varlıkların sınıflandırılmasında belirsizlik olabileceğinin farkına varır  1
   
SOSYAL BİLGİLER
Bireysel farklılıkları tanır ve kabul eder. 3
Farklı durumlara ait duygu ve düşüncelerini ifade eder. 4
Başkalarının duygu ve düşüncelerini saygı ile karşılar. 1
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 1
Sahip olduğu resmî kimlik belgelerindeki bilgileri analiz ederek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1
Sözlü tarih yöntemi kullanarak ve nesnelere dayanarak aile tarihi oluşturur. 2
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri fark eder. 1
Tarihte Türklerin yaygın olarak oynadığı oyunlardan günümüzde de devam edenlere örnek verir. 1
Kültür ögelerinin geçmişten bugüne değişerek taşındığına ilişkin yakın çevresinden kanıtlar gösterir. 1
İNGİLİZCE
Students can Ask For Permission. 1
Students can Tell Someone What to do 3
Students can Say Numbers 2
Students can Identify and write countries and nationalities 2
Students can Understand the texts 1
Students can Understand the unknown words 1
   
 
  5.SINIF  
TÜRKÇE
Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. 1
Okuduklarının ana fikrini belirler.  1
Metinde verilen ipuçlarından hareketle karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 1
Okuduğu şiirin ana duygusunu belirler.    1
Okuduklarında yardımcı fikirleri ve destekleyici ayrıntıları belirler.  1
Başlık ve içerik ilişkisini sorgular.       1
Okuduklarından çıkarımlar yapar.       2
Okuduklarındaki dil, ifade ve bilgi yanlışlarını belirler.  1
Okuduklarında duygusal ve abartılı ögeleri belirler ve sorgular. 2
Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur. 1
Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. 1
Kelimelerin gerçek, mecaz ve terim anlamlarını ayırt eder. 2
MATEMATİK
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir.  2
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 2
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde uygun stratejiyi seçerek kullanır. 1
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 2
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar.  2
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar.  1
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.  1
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 1
Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi seçerek kullanır. 2
FEN VE TEKNOLOJİ
Besin içeriklerinin, canlıların yaşamsal faaliyetleri için gerekli olduğunu fark eder.  4
Vitamin çeşitlerinin en fazla hangi besinlerde bulunduğunu araştırır ve sunar. A, B, C, D, E ve K vitaminleri üzerinde durulur. 1
Sigara ve alkol kullanımının vücuda verdiği zararları araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1
Sindirimde görevli yapı ve organların yerini model üzerinde sırasıyla gösterir.  2
Diş çeşitlerini model üzerinde göstererek görevlerini açıklar. 1
Diş sağlığı için beslenmeye, temizliğe ve düzenli diş kontrolüne özen gösterir. 1
Boşaltımda görevli yapı ve organları tanır 2
Vücutta farklı boşaltım şekillerinin olduğu ve boşaltım faaliyetleri sonucu oluşan zararlı maddelerin vücut dışına atılması gerektiği çıkarımını yapar 2
Böbreklerin sağlığını korumak için nelere dikkat edilmesi gerektiğini araştırır ve sunar. 1
SOSYAL BİLGİLER
Bulunduğu çeşitli grup ve kurumlar içindeki yerini  belirler. 2
İçinde bulunduğu gruplar ile gruplara ait rolleri ilişkilendirir. 2
Katıldığı gruplarda aldığı roller ile rollerin gerektirdiği hak ve sorumlulukları ilişkilendirir. 3
Çocuk olarak haklarını fark eder. 2
Çevresindeki ve ülkemizin çeşitli yerlerindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve yapıtları tanır. 1
Ülkemizin çeşitli yerlerindeki kültürel özelliklere örnekler verir. 1
Ülkemizin çeşitli yerleri ile kendi çevresinin kültürel özelliklerini benzerlikler ve farklılıklar açısından karşılaştırır. 1
Kültürel ögelerin, insanların bir arada yaşamasındaki önemini açıklar. 1
Kanıt kullanarak Atatürk inkılâplarının öncesi ile sonrasındaki günlük yaşamı karşılaştırır. 1
Atatürk inkılâplarıyla ilkelerini ilişkilendirir. 1
İNGİLİZCE
Students can Describe what people do regularly 2
Students can tell the time, days and dates 2
Students can Talk About Locations of things and capital cities 4
Students can Write his/her daily routine 1
Students can Understand the texts 1
DİN
İnsanın akıllı ve inanan bir varlık olduğunun farkında olur. 2
Evrendeki düzenden hareketle yaratıcının varlığını açıklar.   2
Allah’ın bizi ve her  şeyi yarattığının farkında olur.  3
Allah’ın eşi ve benzeri olmadığını açıklar.  1
Allah’ın her  şeyi işittiği, bildiği, gördüğü ve her  şeye gücünün yettiğinin farkında olur.  1
Çalışmanın Allah tarafından karşılıksız bırakılmayacağı bilinci ile iyi işler yapmaya istekli olur.   1
   
 
  6.SINIF  
TÜRKÇE
Okuduklarını kendi cümleleriyle, kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetler. 1
Metnin planını kavrar. 1
Metindeki ipuçlarından hareketle metne yönelik tahminlerde bulunur. 1
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1
Metindeki yardımcı fikirleri/duyguları belirler. 2
Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir. 2
Yazım kurallarını kavrayarak uygular. 2
Kök ve eki kavrar. 1
İsim kökü ile fiil kökünü ayırt eder. 1
Yapım eklerinin işlevlerini ve kelimeye kazandırdığı anlam özelliklerini kavrar. 1
Sözcükte kalınlık incelik uyumunu belirler 1
Sözcükte ünlü düşmesini belirler 1
   
MATEMATİK
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler. 2
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar.  2
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2
Asal sayıları özellikleriyle belirler.  1
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler.  1
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler; ilgili problemleri çözer. 1
DİĞER YAYINLAR
   
   
   
   
   
   
   
FEN VE TEKNOLOJİ
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1
Destek ve hareket sistemine ait yapıları açıklar ve görevlerini belirterek örnekler verir.  3
Destek ve hareket sisteminin sağlığını korumak için yapılması gerekenleri araştırır ve sunar. 1
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir.  2
Akciğerlerin yapısını açıklar ve alveol-kılcal damar arasındaki gaz alışverişini model üzerinde gösterir.  1
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organları görevleri ile birlikte açıklar.Kalp kaslarının ve kapakçıklarının isimlerine yer verilmez. 2
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde gösterir.  2
SOSYAL BİLGİLER
Yakın çevresindeki bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu fark eder. 2
Olgu ve görüşü ayırt eder. 1
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 2
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2
Sosyal bilgilerin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak gelişimine katkısını fark eder. 2
Atatürk’ün ülkemizde sosyal bilimlerin geliştirilmesi için yaptığı uygulamalara örnekler verir. 2
Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalardan yararlanarak ölçek değiştiğinde haritanın değişen özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 2
   
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
Peygamber kavramını açıklar.   4
Kur’an’da adı geçen peygamberleri listeler.  1
Peygamberlerin insanlardan seçilmesinin nedenlerini irdeler.  1
Peygamberlerin sahip oldukları nitelikleri açıklar. 3
Bütün peygamberlere gelen vahiylerin ortak yönlerini fark eder.  2
İlahî kitabın anlamını açıklar.  1
Allah’ın insanlara niçin vahiy gönderdiğini temellendirir.  1
İlahî kitap ve sahifelerin hangi peygamberlere gönderildiğini belirtir.  2
   
   
İNGİLİZCE
Students can Describe what people do regularly 2
Students can Make simple inquiries 1
Students can Express likes and dislikes 1
students can identfiy food and drinks. 3
Students can Understand the texts 1
Students can Understand the unknown words 2
 
  7.SINIF  
TÜRKÇE
Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır. 2
Okuduklarındaki örtülü anlamları bulur. 1
Metnin planını kavrar. 1
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantıları fark eder. 1
Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevlerini açıklar. 1
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2
Metindeki yardımcı fikirleri/duyguları belirler. 2
Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir. 2
Fiillerin anlam özelliklerini kavrar. 1
Kip ve çekimli fiili kavrar. 1
Bildirme kipleriyle dilek kiplerini ayırt eder. 1
MATEMATİK
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar 2
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1
Bir tam sayının mutlak değerini belirler 2
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar 1
Rasyonel sayılarla sıralama yapar 2
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 3
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar 2
Bir tam sayının kuvvetlerini üslü nicelik olarak gösterir 1
Rasyonel sayılarla ilgili problemleri çözer ve kurar 1
DİĞER YAYINLAR
   
   
   
   
   
   
   
FEN VE TEKNOLOJİ
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiğini belirtir 2
Enzimin kimyasal sindirimdeki işlevini açıklar 2
Sindirim sistemi sağlığını olumlu-olumsuz etkileyecek etkenleri özetler ve tartışır 1
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları; model,levha ve/veya sema üzerinde gösterir 1
Boşaltım sisteminde böbreklerin görevini ve önemini açıklar 1
Bazı böbrek rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan teknolojik gelişmelere örnekler verir 1
Sinir sisteminin bölümlerinin görevlerini açıklar 2
İç salgı bezlerini; model, levha ve/veya sema üzerinde göstererek görevlerini açıklar 2
Duyu organlarının yapılarını sekil ve/veya model üzerinde açıklar 2
Duyu organlarının hangi tür uyarıları aldığını ve bunlara nasıl cevap verildiğini açıklar 1
SOSYAL BİLGİLER
İnsanlar arasında kurulan olumlu ilişkilerde iletişimin önemini fark eder. 1
İnsanlar arası etkileşimde kitle iletişim araçlarının rolünü tartışır. 1
Doğru bilgi alma hakkı, düşünceyi açıklama özgürlüğü ve kitle iletişim özgürlüğü arasındaki bağlantıyı fark eder. 2
Kitle iletişim özgürlüğü ve özel hayatın gizliliği kavramlarını, birbiriyle ilişkileri çerçevesinde yorumlar. 1
Atatürk’ün iletişime verdiği öneme kanıtlar gösterir. 2
Görsel materyaller ve verilerden yararlanarak Türkiye’de nüfusun dağılışının neden ve sonuçlarını tartışır. 1
Tablo ve grafiklerden yararlanarak, ülkemiz nüfusunun özellikleri ile ilgili verileri yorumlar. 3
Eğitim ve çalışma hakkının kullanılması ile devletin ve vatandaşın bu konudaki sorumluluklarını ilişkilendirir. 1
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1
Yerleşme ve seyahat özgürlüğünü açıklar. 2
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
Varlıklar âlemini sınıflandırarak özelliklerini örneklerle açıklar.  1
 Allah’ın adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişkiyi fark eder.  2
Ahiret inancının bireyin hayatı anlamlandırmasına nasıl katkı sağladığının farkında olur.  1
İnsanın dünya hayatında yaptıklarının karşılığı olduğunu günlük hayattan örneklerle açıklayarak iyi davranışlarda bulunmaya, kötü davranışlardan sakınmaya istekli olur. 1
Meleklerin özellikleri ve görevlerinin neler olduğunu belirtir.  3
Meleklerin iyiliğin ve güzelliğin sembolü olduğunun farkında olur.  1
Şeytanın kötülüğünden korunma hususunda Kur’an’ın öğütlerinden örnekler verir.   3
Ruh çağırma, falcılık, sihir ve büyü gibi batıl inançların toplum üzerindeki olumsuz etkilerini fark eder.  2
Hesap, mizan, cennet ve cehennem gibi kavramların anlamlarını açıklar.  1
İNGİLİZCE
Students can Describe Characters and People 6
Students can make simple comparisons 2
Students can write about characters and people 1
Students can Understand the texts 2
Students can Understand the unknown words 1
students can use past tense 3
   
  8.SINIF  
TÜRKÇE
Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır. 2
Okuduklarındaki örtülü anlamları bulur. 3
Okuduklarını kendi cümleleriyle, kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetler. 1
Metne ilişkin sorulara cevap verir. 1
Metnin planını kavrar. 1
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantıları fark eder. 1
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2
Metindeki yardımcı fikirleri/duyguları belirler. 3
Metindeki sebep-sonuç ilişkilerini fark eder. 1
Metindeki amaç-sonuç ilişkilerini fark eder. 1
Yazım kurallarını kavrayarak uygular. 1
Fiilimsiyle,  fiil  ve  isim  soylu kelimeler arasındaki farkları kavrar. 1
Fiilimsilerin  işlevlerini  ve  kullanım özelliklerini kavrar. 1
Fiilimsileri  özelliklerine  uygun biçimde kullanır. 1
MATEMATİK
Doğru, çokgen ve çember modellerinden örüntüler inşa eder, çizer ve bu örüntülerden fraktal olanları belirler. 4
Koordinat düzleminde bir çokgenin eksenlerden birine göre yansımasını belirler 3
Şekillerin ötelemeli yansımasını belirler ve inşa eder 1
Histogram oluşturur ve yorumlar 4
Bir tam sayının negatif kuvvetini belirler 3
Üslü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 3
Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder 2
   
FEN VE TEKNOLOJİ
Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini açıklar. 1
Mitozu, çekirdek bölünmesi ile baslayan ve birbirini takip eden evreler olarak tarif eder 1
Mitozda kromozomların önemini fark ederek farklı canlı türlerinde kromozom sayılarının değisebileceğini belirtir 1
Gen kavramı hakkında bilgi toplayarak baskın ve çekinik genleri fark eder 1
Tek karakterin kalıtımı ile ilgili problemler çözer 2
Üreme hücrelerinin mayoz ile olustuğu çıkarımını yapar 1
Mayozu, mitozdan ayıran özellikleri listeler 2
DNA’nın kendini nasıl eslediğini basit bir model yaparak gösterir 1
Nükleotit, gen, DNA,kromozom kavramları arasında iliski kurar 1
Mutasyon ve modifikasyonu tanımlayarak aralarındaki farkı örneklerle açıklar 1
Canlilarin yasadiklari çevreye adaptasyonunu örneklerle açiklar 2
Canlilarin çevresel degisimlere adaptasyonlarinin biyolojik çesitlilige ve evrime katkida bulunabilecegine örnekler verir 1
Cismin sıvı içindeki ağırlığının daha az göründüğü sonucunu  çıkarır 1
Sıvı içindeki cisme, sıvı tarafından yukarı yönde bir kuvvet uygulandığını fark eder ve bu kuvveti kaldırma kuvveti olarak tanımlar 1
Kaldırma kuvvetinin, cisme aşagı yönde etki eden kuvvetin etkisini azalttığı sonucuna varır 2
Bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin büyüklüğünün, cismin batan kısmının hacmi ile ilişkisini araştırır 1
   
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 
Atatürk’ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 4
Atatürk’ün öğrenim hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar. 1
Atatürk’ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar. 3
Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk’ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla askerî yeteneklerini ilişkilendirir. 1
Atatürk’ün fikir hayatının oluşumuna ve gelişimine etki eden Selanik, Manastır, Sofya ve İstanbul şehirlerindeki ortamın rolünü fark eder. 2
Atatürk’ün 1919’a kadar bulunduğu görevler ve yaptığı hizmetleri,  üstlendiği Millî Mücadele liderliği açısından yorumlar. 4
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumunu, topraklarının paylaşılması ve işgali açısından değerlendirir. 3
Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu değerlendirir. 1
Kuvâ-yı Millîye ruhunun oluşumunu, millî cemiyetleri ve millî varlığa düşman cemiyetlerin faaliyetlerini analiz eder. 1
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
Kaza ve kader kavramlarını açıklar.  4
Allah’ın her  şeyi bir ölçüye göre yarattığına örnekler verir. 2
Evrendeki fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasaları fark eder.  3
İnsanın akıl ve irade sahibi olması ile özgür ve sorumlu bir varlık olması arasındaki ilişkiyi açıklar. 4
İnsanın çalışmasının karşılığını alacağı bilinciyle hareket eder. 2
Her canlının bir sonu olduğunun farkına varır.  2
Allah’a güvenmenin (tevekkül) pasif bir bekleyiş olmadığının farkında olur. 2
Kaza ve kaderle ilgili toplumda yaygın olan yanlış anlayışların sebeplerini açıklar. 1
   
İNGİLİZCE
Students can identify adverbs in texts. 1
Students can Respond to offers and suggestions 2
Students can give advice 4
Students can Talk about past events and states in the past understand and produce simple narratives 1
Students can Express (in)ability in the past 1
Students can Describe personal qualities 3
Students can Ask for and give information about habits  1
Students can Identify, ask, and describe 2
Students can Warn others to take care or to refrain from doing something, instructing or directing others to do something 1
Students can identify adverbs in texts. 1
students can understand the texts and answer the questions. 3